Privacyverklaring Coöperatie Werkend Leren in de Procestechniek U.A.

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Coöperatie Werkend Leren in de Procestechniek U.A aan (hierna: WLP). U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. WLP is statutair gevestigd te Euterpelaan 100 (5344 CS) Oss, staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 67914225 en draagt de naam Coöperatie Werkend Leren in de Procestechniek U.A. WLP is per e-mail te bereiken via info@www.wlp.nu

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe WLP omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft WLP aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door WLP valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WLP behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 januari 2019.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

Aan de verwerking van uw gegevens ligt ten grondslag dat u toestemming geeft voor het verzamelen van uw persoonsgegevens volgens het registratieformulier op de website. De persoonsgegevens worden door WLP gebruikt om te kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de lidmaatschapsovereenkomst. Dit kan zijn voor inhoudelijke vragen of bijdragen en om aan documenten te komen via onze website.

De gegevens die verzameld worden zijn: naam, adresgegevens, e-mailadres, functie en naam van het instituut. Het e-mailadres is nodig om in te kunnen loggen op het digitaal platform van WLP (hierna: WLP Connect). Emailadressen worden ook gebruikt om u middels een nieuwsbrief op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. U kunt zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief door op de daartoe bestemde link in de nieuwsbrief te klikken.

De persoonsgegevens worden voor een termijn van twee (2) jaar opgeslagen. Debiteuren- en crediteurenadministratie wordt zeven (7) jaar bewaard volgens de Wet op de Rijksbelastingen.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is (mede) van toepassing op WLP Connect. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van WLP. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. WLP is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. WLP raadt u aan bij bezoek van deze andere website om de betreffende privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op de betreffende website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door WLP zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van WLP Connect verzorgt. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van WLP.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als WLP op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

WLP heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server in Nederland.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u een account aanmaakt op onze website, kunt u zelf de door u verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@www.wlp.nu.

Indien u een klacht wil indienen over WLP met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).